İSG Makaleleri

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Önleme ve Koruma Faaliyetleri İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınmış olan önlemlerin etkinliği yeterliliği ve verimliliği iş sağlığı ve güvenliğinin korunması ve geliştirilmesi acısından yeterli olmadığı tanımlaması ve kavramı her zaman akılda tutulması gereken önemli bir faktördür. Çalışma ortam ve koşullarının insani amaçlara uygun olarak tasarlanması ile çalışanların iş memnuniyeti artmakta, […]

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri   İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Standardizasyonunun Tarihçesi   1993 BSI, BS 8750 spesifikasyonunu geliştirmeye başladı.   1996 BS 8800  kılavuzu yayımlandı.   1996 ISO İSG YS çalışması yapıldı.   1997 AENOR (Asociation Espanole de Normalizacion Certification), CEN’e müracat edildi.   1997 NPR 5001 Kılavuzu yayımlandı.   1999 ISG […]

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Bu Yönetmelik, işverenlerce, işyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin usul ve esaslarını düzenler. Bu Yönetmelikte yer alan hükümler, işyerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır. İşverenin Yükümlülükleri İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli […]

İş Sağlığı ve Güvenliği Gözetimi Dünya Sağlık Örgütü Kuruluş Yasası Sağlık; sadece hastalık ve sakatlık halinin olmayışı değil bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik halidir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) İşsağlığı Ortak Komitesinin 1950 yılında gerçekleştirdiği toplantısında yapılan iş sağlığı tanımına göre: “Her türlü işte çalışan işçilerin fiziksel, ruhsal ve […]

İş Sağlığı Güvenliği ve İş Hukuku İş Sağlığı ve Güvenliğinin Türk Mevzuatındaki Dayanakları – Anayasa, –  Uluslararası Sözleşmeler –  Yasalar, – Tüzükler, –  Yönetmelikler, – Tebliğler, Genelgeler, vs İş sağlığı ve güvenliği konusunda devlet, işçi ve işveren kesiminin birbirinden farklı ancak birbirini tamamlayan görevleri vardır. DEVLET —— MEVZUAT YAPMA, TEŞKİLATLANMAİ DENETİM, YAPTIRIM UYGULAMA İŞVEREN —— […]

Gıda Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

Gıda Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Gıdaya erişim ve beslenme, insan için temel, vazgeçilmez, evrensel bir haktır. Her insan, gerektiğinde yeterli kalite ve miktarda, ihtiyaçlarını karşılayacak, inanç ve kültürüne uygun, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmelidir. Gıda, doğası gereği; fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeleri içeren bir üründür. Hayatın olmazsa olmazlarındandır. Bu sebeple öncelikle gıdalar fiziksel, kimyasal, […]

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2010 yılında ülkemizde 62 bin 903 iş kazası ve 533 meslek hastalığı vakası meydana geldi. 1454 çalışanımız iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Her gün 172 iş kazası gerçekleşiyor ve ayrıca 4 iş kazaları nedeniyle çalışan hayatını kaybediyor, 6 çalışan sürekli iş göremez hale geliyor. 6331 […]

İş Sağlığı Güvenliği ve İnovasyon İnovasyon; yeni fikirleri (ürün, metot veya hizmet gibi) değer yaratan çıktılara dönüştürme sürecidir. Bu süreç iki temel basamaktan oluşur. İnovasyon sürecini başlatması bakımından önem arz eden ilk basamak; yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Emek ve yatırım gerektiren ikinci basamak ise ortaya çıkartılan yeni ve yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesi, başka bir […]

isg kültürü

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Güvenlik kültürünün tanımı, literatürde çok farklı şekillerde dile getirilmektedir. Bu tanımlar incelendiğinde, ortaklık, önleme, korunma, maruziyet, değişim, algılama, inanç, değer, tutum vb. kavramların tüm tanımlarda ortak olduğu görülmektedir. Önerilen tanımdan da anlaşılacağı üzere, güvenlik kültürü butün işletmeyi kapsamakta ve işletmenin her bireyi tarafından farklı seviyelerde olsa bile algılanmaktadır. İş kazaları, […]

Çalışma Ortamı Gözetiminin ve İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarındaki Önemi İşyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları kapsamında değerlendirilmesidir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanların (uzman ve işyeri hekimlerinin) temel görevi, çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmasıdır. Bu kapsamda çalışma ortamının gözetimi iş kazalarının […]