İSG Makaleleri

Türkiye’nin Hayati Sorunu ‘İş Güvenliği’ Manisa’nın Soma ilçesinde özel sektör tarafından işletilen bir kömür madeninde 13 Mayıs 2014 günü meydana gelen korkunç kaza, Türkiye’de ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ alanındaki içler acısı durumu bütün çıplaklığıyla gözler önüne serdi. 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan ve dünya madencilik tarihinin en büyük kazaları arasına giren bu facianın ayrıntıları, şüphesiz yapılan […]

İş Kazaları ve İş Sağlığı Güvenliği İş kazası; iş sürecinde meydana gelen çalışanları, makineleri, araçları ve/veya ortamı etkileyen önceden planlanmayan ve istenmeyen bir olaydır. İş kazalarına bağlı olarak; ezilmeler, kırık-çıkık ve burkulmalar, yanıklar, yabancı cisim batması, göze yabancı cisim batması, organ kayıpları ve ölümlere kadar gidebilen sonuçlar ortaya çıkarabilir. Güvensiz durumlara yol açan şartlar arasında; […]

Evlerde, Binalarda ve İşyerlerinde Yangın Güvenliği Binalar, Yangından Korunma Yönetmeliği’ne uygun projelendirilmeli ve inşa edilmelidir. Bina tipine, kullanım amacına, yüksekliğine ve alanına bağlı olarak; yangın söndürme tüpleri, yangın dolapları,  yangın ihbar ve algılama sistemleri, merdiven havalandırma ve basınçlandırma sistemleri, acil aydınlatma ve acil yönlendirme levhaları, tahliye çıkış yolları, duman tahliye sistemleri, otomatik söndürme sistemleri (sprinkler […]

İş Sağlığı ve Güvenliğinde İş Hijyeni 1. İşyeri Ortam Havasında Toz ve Gaz Toz Genel anlamda çeşitli büyüklükteki katı taneciklerin hava veya başka bir gaz ile karışım haline toz denir. Solunabilen tozların tane büyüklüğü 60 mikronun altındadır. Özellikle 5 mikrondan küçük zerrecikler, boyutlarına ve türlerine bağlı olarak akciğerlerin derinliklerine kadar ulaşabilir. Akciğer dokularına zarar verir ve […]

Bayan Çalışanlar ve İş Sağlığı Güvenliği Kadının toplum içerisindeki yeri ve önemi azımsanmayacak kadar büyüktür. Nitekim toplumları, nesilleri meydana getiren, onları doğuran ve büyüten, topluma kazandıran da kadındır. Kadın, sağlıklı, huzurlu, bilgili ve eğitimli bir neslin yetişmesinde en önemli kişidir. Kadının çalışması ve para kazanması özgürlüğün ilk adımıdır. Buna karşın, genel olarak kadına ilişkin görevler […]

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Psikososyal Risk Etmenleri

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Psikososyal Risk Etmenleri Mesleki riskler genel olarak biyolojik, biyomekanik, kimyasal ve radyolojik riskleri kapsayan fiziksel tehlikeler ile psikososyal tehlikelerden oluşur. Uluslararası Çalışma Örgütü psikososyal tehlikeleri iş doyumu, iş örgütlenmesi ve yönetimi, çevresel ve örgütsel koşullar ile işçilerin uzmanlığı ve gereksinimleri arasındaki etkileşim temelinde tanımlamıştır. Bu etkileşimler algılanma ve yaşanma biçimleriyle işçinin […]

Uluslararası İş Sağlığı Güvenliği Politikaları ve Stratejileri İş sağlığı ve güvenliği konusu çalışma hayatının en temel konularından biridir. İş sağlığı ve güvenliği günümüzde bir bilim dalı olarak kabul görmektedir. İş sağlığı ve güvenliği diğer bilim dallarında olduğu gibi üretim sürecindeki, toplum hayatındaki değişikliklere bağlı olarak sürekli olarak gelişim göstermektedir. Üretim süreçlerini, üretim yöntemlerini, verimliliği, ergonomiyi, […]

Özürlü Çalışanlar ve İş Sağlığı Güvenliği Özürlü çalışanlarla ilgili yasal düzenleme 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan işyerlerini, bu işyerlerinde çalışanlara eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşları kapsar. Madde 7’ye göre özel politika gerektiren grupların ve özel görevi bulunan çalışanların eğitimi, (1) İşyerinde genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel […]

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurumsal Yapısı Türkiye’de İş Sağlığı Güvenliği Alanında Atılmış Adımların En Önemlileri 1968-Çalışma Bakanlığı İşçi Sağlığı İş Güvenliği Enstitüsü’nün kurulması Uluslararası Çalışma Örgütü’nün desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Meslek hastalıklarının önlenmesinde ve tanınmasında, iş kazalarının önlenmesinde laboratuvar hizmetlerinin sunumu için, Ankara ana-eksen olmak üzere İstanbul, Adana, İzmir’de merkezler oluşturulmuş; bilimsel araştırma-incelemeler yapılmıştır. İSGÜM, Türkiye’nin bu […]

Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Politikaları ve Stratejileri Ülkemiz, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanında önemli değişimlerin ve gelişmelerin yaşandığı bir süreçten geçmektedir. Bu dönemde, AB’nin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki kapsamlı mevzuatının uyumlaştırılması, bu mevzuatın getirdiği risk değerlendirmesine dayalı önleyici yaklaşım ve sürekli iyileşme anlayışının çalışma hayatına yerleştirilmesi için tüm sosyal taraflarca önemli çalışmalar yapılmıştır. […]