İSG Makaleleri

İş Müfettişleri Denetimleri – Efor OSGB istanbul – İş Sağlığı ve Güvenliği için yapılması gerekenler kanuni zorunluluk olduğu için ve ceza almamak için değil vicdani bir sorumluluk olarak yapılmalıdır.
Peki İşyerinize İş Müfettişleri geldiğinde öncelikli olarak neleri kontrol eder;
1. Uzman ve Hekim ISG-KÂTİP Sözleşmeleri.
2. Uzman ve Hekim Yıllık Çalışma Planları.

OSGB Yetki Belgesi almak üzere müracaat edecek firmaların ticari şirket olarak tescil edilmiş olmaları zorunludur. Şahıs işletmelerinin yapacağı başvurular kabul edilmemektedir.
OSGB’ler, yetki aldıkları adreste ve başvuru dosyasında yer alan planda belirtilen bölümlerde Genel Müdürlükçe yetkilendirilmedikleri konularda hizmet veremez ve faaliyette bulunamazlar.

yangınla ilgili temel bilgiler

Yanma reaksiyonları kimyasal bir bileşiğin oksijen atomu ile reaksiyona girmesi hainde olup, sonucunda ısı ortaya çıkar. Kimyasal bir olaydır. Hızlı yanma (alevle birlikte) ve yavaş yanma (alevsiz) olarak ikiye ayrılmaktadır. Yanıcı maddeler; katılar, sıvılar veya buhar halinde olabilmektedir.

iş kazası sonrası işe dönüş eğitimi

İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya fiilen başlamadan kazanın ve meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri iş kazası sonrası işe dönüş eğitimi ile ilgili eğitim verilmelidir.Temel eğitim; asgari yönetmelik ekinde belirtilen konuları içeren ve düzenli aralıklarla tekrarlanan eğitimi kapsamaktadır.

iş kazalarının temel nedenleri

İş kazalarının temel nedenleri iş kazaları bireysel ve çevresel nedenlerde genel olarak 2 gruba ayrılmaktadır. Planlama, yönetim, uygulama, denetim ile ilgili nedenler olarak gruplandırmaların yanı sıra teknik, sosyal, fiziksel ve psikolojik, ekonomik ve bunlara benzer nedenlerin olduğu gruplamalarda yapılabilmektedir. kaza nedenleri belirli bir biçimde sabit olarak değerlendirmemelidir.

İş kazalarının nedenleri genellikle çalışma ortamı koşullarından, yönetim hatalarından, zamanında ve yeterli bakım yapılmamasından, insan faktörlerinin gözardı edilmesinden, yeterli ve uygun eğitim verilmemesinden, denetim eksikliğinden veya bu etkenlerin birkaçı ya da tamamının birbiri ile etkileşmemesi sonucu ortaya çıkar.İş kazalarının oluşmasına neden olan etmenlerin tümü ikiye ayrılmaktadır.

Depremde alınması gereken önlemler 3 gruba ayrılmalıdır. Deprem Öncesi, Anında, Sonrasında Alınacak Önlemlerdir. Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre işveren acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele eğitimleri alınması gerek.

Hastanelerde İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği her çalışan ve işletme için göz ardı edilemez önemli bir husustur. Hastaneler hasta güvenliği ve çalışan sağlığı açısından değerlendirilmesi gereken işyerleridir. Bu kapsamda hastanelerde iş sağlığı güvenliği yönetim sistemlerinin uygulanması klasik iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarından daha ileri uygulamalar gerektirmektedir. Hizmet sektöründe sağlık sektörü önemli paya sahiptir

Ara dinlenmeleri; günlük çalışma süreleri arasında işçinin yemek, içmek, dinlenmek gibi günlük ihtiyaçlarını karşılaması için verilmesi zorunlu olan izinlerdir. Ara dinlenme sürelerinde işçiler, kural olarak serbesttirler. Yani isterlerse bu izinlerini iş yerinde kullanabilecekleri gibi isterlerse iş yeri dışında da kullanabilirler. Ara dinlemelerin diğer adı moladır daha fazla bilgi almak için okumaya devam edin.