İSG Makaleleri

İş Sağlığı Güvenliği ve İş Hukuku İş Sağlığı ve Güvenliğinin Türk Mevzuatındaki Dayanakları – Anayasa, –  Uluslararası Sözleşmeler –  Yasalar, – Tüzükler, –  Yönetmelikler, – Tebliğler, Genelgeler, vs İş sağlığı ve güvenliği konusunda devlet, işçi ve işveren kesiminin birbirinden farklı ancak birbirini tamamlayan görevleri vardır. DEVLET —— MEVZUAT YAPMA, TEŞKİLATLANMAİ DENETİM, YAPTIRIM UYGULAMA İŞVEREN —— […]

Gıda Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği

Gıda Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Gıdaya erişim ve beslenme, insan için temel, vazgeçilmez, evrensel bir haktır. Her insan, gerektiğinde yeterli kalite ve miktarda, ihtiyaçlarını karşılayacak, inanç ve kültürüne uygun, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmelidir. Gıda, doğası gereği; fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeleri içeren bir üründür. Hayatın olmazsa olmazlarındandır. Bu sebeple öncelikle gıdalar fiziksel, kimyasal, […]

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2010 yılında ülkemizde 62 bin 903 iş kazası ve 533 meslek hastalığı vakası meydana geldi. 1454 çalışanımız iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Her gün 172 iş kazası gerçekleşiyor ve ayrıca 4 iş kazaları nedeniyle çalışan hayatını kaybediyor, 6 çalışan sürekli iş göremez hale geliyor. 6331 […]

İş Sağlığı Güvenliği (İSG) ve İnovasyon İnovasyon; yeni fikirleri (ürün, metot veya hizmet gibi) değer yaratan çıktılara dönüştürme sürecidir. Bu süreç iki temel basamaktan oluşur. İnovasyon sürecini başlatması bakımından önem arz eden ilk basamak; yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Emek ve yatırım gerektiren ikinci basamak ise ortaya çıkartılan yeni ve yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesi, başka […]

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Güvenlik kültürünün tanımı, literatürde çok farklı şekillerde dile getirilmektedir. Bu tanımlar incelendiğinde, ortaklık, önleme, korunma, maruziyet, değişim, algılama, inanç, değer, tutum vb. kavramların tüm tanımlarda ortak olduğu görülmektedir. Önerilen tanımdan da anlaşılacağı üzere, güvenlik kültürü butün işletmeyi kapsamakta ve işletmenin her bireyi tarafından farklı seviyelerde olsa bile algılanmaktadır. İş kazaları, […]

Çalışma Ortamı Gözetiminin İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarındaki Önemi İşyerlerinde çalışanların maruz kalabilecekleri endüstriyel kirlenmelerin (Ör: gürültü, kimyasal gazlar, tozlar vb.) iş sağlığı ve güvenliği mevzuatları kapsamında değerlendirilmesidir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanların (uzman ve işyeri hekimlerinin) temel görevi, çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmasıdır. Bu kapsamda çalışma ortamının gözetimi iş kazalarının ve […]

İşyeri Hekimi Bildiğimiz  gibi  İş  Sağlığı  ve  Güvenliği  konusunda  ülkemizde  önemli  değişiklikler,gelişmeler  yaşanmaktadır Bu  gelişmelerin  etkilerini  yorumlarken  ya  da  tartışırken bir  yandan  da  uyum  sağlama  çabalarımızın  olması  gerektiği  de gerçektir. Tüm  bu  uyum  sağlama  çabaları  içinde  bazen  çok  sıradan  noktalar gözümüzden  kaçabilir. Bildiğimiz  gibi çalışanlarımız    hastalanınca,  kaza  geçirme  durumunda, ağrı  kesici  vb.  ilaçlara  ihtiyaç  duyunca  […]

6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’nda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi İş kazaları ve meslek hastalıkları çalışma ortamında yaşanan risklerden en önemlileridir. Bu sebeple iş sağlığı ve güvenliği ekonomik, sosyal ve teknik nedenlerle gittikçe önem kazanmakta ve daha çok ilgi çeken bir konu haline gelmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıklarının; devlet, işçi ve işveren […]

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Temel Eğitim Prensibleri Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğe göre; İşverenin yükümlülükleri MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili; a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını, b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, c) Çalışanların bu programlara katılmasını, […]

Ohsas 18001 Bugünlerde işletmelerden beklentiler sürekli artış göstermektedir. Artık sadece iyi mal veya hizmeti ucuza sunmak ve ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ile sunulan bu ürünü güvence altına almak yetmemektedir, bunun yanı sıra kuruluşlardan sosyal sorumluluklarını da yerine getirmeleri beklenmektedir. Bu beklentiler, klasik “kalite” tanımlarının da geçerliliğini yitirmesine sebep olmuş; tanımlarda, iş sağlığı ve güvenliği […]