İSG Makaleleri


Domino Etkisi Teorisi İş Kazalarında Geçerlidir… Efor OSGB İstanbul – Domino Teorisi ; Kaza önleme ve sanayi güvenliğinin ilk öncüsü Travelers Insurance Company’nin (Gezginler Sigorta Şirketi) bir görevlisi olan Herbert W. Heinrich’tir. 1920’lerin sonlarında, 75.000 sanayi kaza raporu üzerinde çalıştıktan sonra Heinrich; • Sanayi kazalarının %88’ine iş arkadaşları tarafından ortaya konan güvenli olmayan hareketlerin neden olduğunu, […]


Karar Verme ve Risk Değerlendirme Yöntemleri Risk ve belirsizlik kavramları birbirleriyle yakından ilgili kavramlardır. Geleceğe yönelik belirsizliklerden dolayı risk ortaya çıkmaktadır.Risk; gelecekteki kesin olmayan olayın sonuçları ile bunların olasılıklarının bir ölçüsüdür. Genellikle risk, zarar etme veya istenmeyen sonucun gerçekleşme olasılığı olarak tanımlanmaktadır. Bu zarar etme durumu mal varlığı satışında söz konusu olabileceği gibi makine arızalanması […]


Tehlikelerin İşyeri ve Çevresine Vereceği  Zararların Önlenmesi ILO’ya (International Labor Organization) göre risk, “belli bir dönemde veya koşullar altında istenmeyen bir olayın ortaya çıkma olasılığı” biçiminde ifade edilirken risk değerlendirmesi “iş yerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, çalışanlara, iş yeri ve çevresine verebileceği zararların ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar” olarak tanımlanmaktadır. […]


İSGÜM Türkiye’nin 1932 yılında Birleşmiş Milletler’e üye olduğunda ILO’nun da üyeliğini kazanmıştır. Ülkemiz, o tarihten bugüne kadar ILO çalışmalarına üye ülke sıfatıyla katılmıştır. Türkiye ILO üyesi olduğunda Çalışma Bakanlığı henüz kurulmamıştır. Çalışma hayatına ilişkin çalışmalar İktisat Bakanlığı tarafından yürütülmektedir ve ilk olarak ILO üyeliğinin ardından İktisat Bakanlığına bağlı bir İş Bürosu kurulmuştur. 1945 yılında Çalışma […]


 ÇASGEM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM), bu kanunda yazılı vazife ve gayelerini tahakkuk ettirmek için memleket içinde ve dışındaki resmi ve hususi daire ve müesseselerle temas ve iş birliği mevzularında vekâletin muvafakatini istihsal etmek kaydiyle re’sen muhabere ve temaslarda bulunabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin idare organları Çalışma […]


İş Kazası ve Meslek Hastalığı Halleri İş kazası veya meslek hastalığı hallerinde verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; İş Kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığında ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde mevzuata göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme […]


Kantitatif  İSG Risk Değerlendirmesi Monte Carlo simülasyonu;  analitik yöntemlerle hesaplamanın çok zor veya karmaşık olduğu durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. Monte Carlo simülasyonu sayesinde problemin yapısına ve girdilerine göre rastgele sayılar türetilerek karar vericilerin problem, probleme ait belirsizlikler ve sistem belirsizliği hakkında bilgi edinilmesini sağlayarak sağlıklı ve etkin kararlar verilmesine olanak sağlar. İş sağlığı ve güvenliğinde […]


İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI (İTK) ‘nın Görevleri İş Teftişinin dayanağını Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanan uluslararası bir sözleşmeden alan tek denetim örgütlenmesi olmasıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (International Labour Office, ILO) 11.07.1947 tarihli ve 81 sayılı Sanayi ve Ticarette İş Denetimi Sözleşmesi, iş denetiminin uluslararası dayanağını oluşturmaktadır. Türkiye, 13.12.1950 tarih ve 5690 sayılı yasayla […]


İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşverenin Yükümlülüğü İşveren, İş yerlerinde alınması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından ilgili mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla İş yeri Hekimi, İş Güvenliği […]


Risk Değerlendirmenin Önemi ve Amacı İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel amacı iş yerlerindeki çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık riskini azaltarak insan sağlığını etkilemeyen seviyeye düşürmektir. Bu amaç ışığında “Risk Yönetim Prosesi” iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin temel taşını oluşturur. Risk Yönetim Prosesi, çok amaçlı olarak sağlık ve güvenlik yönetim […]