İSG Makaleleri

Afet ve Acil Durum Servisleri Nelerdir? Meydana gelebilecek kaza, olay, acil durumlar ve afetlerde görev alacak servislerinin görev ve sorumluluklarını doğru bilip ilgili servisi zamanında bilgilendirip doğru bilgiler vererek yapılacak müdahalenin zamanında ve etkin olması sağlanabilir. Bir trafik kazası olduğunda sağlık kuruluşunu arayıp, Kazanın nerede olduğunu Kaç kişinin yararlandığını ve yaralanma şekillerini Yolların durumunu biliyorsak […]

  Afet ve Acil Durum Çantası Afet çantasının içeriği temel malzemeler haricinde aile bireylerinin özelliklerine göre düzenlenmelidir. Oluşturulan çanta kolay taşınabilir ve afet sırasında ve sonrasında kolay ulaşılabilir olmalıdır. Afet çantasının temel işlevi afet sonrasında hayatı idame ettirmeyi kolaylaştırmaktır. Zorunlu Deprem Sigortası Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu […]

Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde İş Süresi Tanımı İşin düzenlenmesi, İş Kanunu’nda ayrıntılı olarak düzenlenmesine karşılık iş süresinin ne olduğuna ilişkin bir tanımına yer verilmemiştir. Fakat İş Kanunu’nun 63/3. maddesi gereğince, Bakanlıkça hazırlanan Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde iş süresi tanımlanmıştır. Buna göre iş süresi, işçinin çalıştırıldığı, işte geçirdiği süredir. Bu maddenin devamında İş Kanunu’nun 66. maddesinde yer alan […]

Muhteva Kanunun iş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesi ile ilgili hususları (normatif kısmı) düzenlemek üzere toplu iş sözleşmesinin yapılabileceğini belirten 2. maddesinin 1. fıkrası, sözleşmenin taraflarına emredici hukuk kuralları koyabilme hakkını tanımış ve bu hakkın sınırlarını da çizmiş bulunmaktadır. Yeni düzenleme ile “tarafların karşılıklı hak ve borçlarını” düzenleyen hükümlerin konulabileceği hükme bağlanmıştır. Bu durum, […]

Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Türkiye’deki saha koordinasyon sistemi yeni bir oluşum içindedir. 27.12.1999 tarihinde 586 sayılı kanun hükmünde kararname çıkarılarak 7126 sayılı sivil savunma kanununda bir madde değiştirilmiş ve buna istinaden 11 ilde bölge anlamında görev yapacak sivil savunma arama ve kurtarma birlikleri kurulmuştur. Bu adımla afetlere müdahale faaliyetlerinin sistemli bir şekilde […]

Müdahale Evresinde Yapılan Çalışmalar Saha çalışmalarının en yoğun ve fazla sayıda personelle karşımıza çıktığı evre müdahale evresidir. Müdahale evresinde yapılan çalışmalar yaşam alanlarının yanı sıra canlı yaşamını direkt ilgilendirdiğinden ayrıca hassasiyet taşır. Başta insan unsuru olmak üzere canlı yaşamını bulunduğu kötü ve anormal olarak nitelendirilen ortamdan çıkarma ve normal koşullara taşıma anlamına gelen kurtarma faaliyetlerinde […]

 İSG Hizmetlerinin Sağlanması İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi İş yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ya da kısa adıyla İSGB; en az bir İş yeri hekimi ile iş yerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir İş Güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur. Bu birimde işveren diğer sağlık personeli de görevlendirebilir. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin […]

Yönetmeliklerde İSG Kavramları Çalışan temsilcisi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışandır. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi (İSGB), iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimdir. Onaylı defter, iş yeri […]

İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Eğitimleri İş Yeri Hekimlerinin Eğitimleri; teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce belirlenir. Eğitim programının süresi, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz ve bu kısımlar ancak […]

Diğer Sağlık Personelinin Yetkileri İş yerinde görevli Diğer Sağlık Personeli, belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve iş yerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları hakkındaki bilgiler ile çalışanın kişisel sağlık dosyasındaki bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler. İş yerinde görevli Diğer Sağlık Personeli, […]