İSG Makaleleri


Heyelan (Toprak Kayması) ve Erozyon Heyelan , kayalardan, döküntü örtüsünden veya topraktan oluşmuş kütlelerin, çekimin etkisi altında yerlerinden koparak yer değiştirmesine heyelan (toprak kayması) denir. Bazı heyelanlar büyük bir hızla gerçekleştikleri halde bazı heyelanlar daha yavaş gerçekleşirler. Heyelanlar yeryüzünde çok sık meydana gelen ve çok yaygın bir kütle hareketi çeşididir ve aşınmada önemli rol oynarlar. […]


Afet Nedir ? İnsanlar için var olan sistemin normal şekilde işleyemediği, fiziksel normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, hizmet sistemlerinin kilitlendiği, kaynakların yetersiz kaldığı, doğal, teknolojik ve insan kökenli olaylara afet denir. Afet durumunda maddi ve manevi kayıplar yaşanır ve AFAD aramakurtarma ekiplerine, sivil […]


Haberleşme İhtiyaçlarının Tasnifi Günlük hayatın her anında olduğu gibi, bir afet anında da en kritik ihtiyaç haberleşmedir. Çoğu insan meselenin ne kadar vahim bir boyutta olduğunu ancak haberleşme altyapısı çöktüğünde algılar. 17 Ağustos 1999 depremi gibi büyük çaplı doğal afetlerde altyapı tamamen çökmüştür. Pek çok insanın farkında olmadığı şey, HSBC bombalaması gibi görece küçük çaplı […]


Afet ve  Acil Durum Planlamalarının Ana Temeli Risk Analizi Ülkemizde ve dünyada, artık birçok insanın yaşam alanı olarak şehirleri tercih etmesi, şehirlerdeki yaşam standartlarının her geçen gün biraz daha artmasına imkân sağlamaktadır. Bununla birlikte gelişen teknoloji, yaşam alanlarının ve iş alanlarının değişmesiyle birlikte riskler ve bunun sonucu olarak gerek doğal kaynaklı gerekse insan kaynaklı acil […]


Acil Durum Networkleri Türkiye’de telsiz teknisyeni dendiğinde akla gelen yegâne kişiler, kurum telsizlerinin bakım-onarımını yapan elektronik eğitimi almış kişilerdir. Oysa afetacil haberleşmesi konusunda uzmanlaşacak teknik personelin sahip olması gereken pek çok farklı bilgi ve beceri vardır. Bunların ana başlıklarına bakacak olursak: Bir acil durum hâlinde haberleşmenin kesintisiz yürüyebilmesi için pek çok operatörün aynı frekansta birbirlerine […]


Yaşanan Sorunlara Örnekler Bir afet ya da acil durum hâlinde, duruma müdahale ile ilgili sorumluluğu bulunan tüm kurumların yaşadığı en önemli sorun, birimler ve kurumlar arası koordinasyondur. Bu soruna çözüm olarak bulunabilen yegâne yöntem, bir kriz masası oluşturarak ilgili tüm kurumların temsilcilerini bir araya toplamak olagelmiştir. Ancak arazideki ekipler için bu tür bir organizasyon yapmak […]


Afet Acil Yardım Planlaması Birleşmiş Milletler ’in tanımına göre “afetler”, insanlar, tabi ve kültürel kaynaklar için fiziksel, ekonomik ve sosyal veya çevresel kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen ve topluluğun yerel imkân ve kaynaklarını kullanarak üstesinden gelemeyeceği doğal, teknolojik veya insan kaynaklı herhangi bir olayın sonucudur. Dünya Sağlık […]


İş Sağlığı ve İş Güvenliğine Önem Verilmesinin Sebebi İş sağlığı ve güvenliği yalnızca teknik ve tıbbi bir çalışma olarak ele alınamaz. Çalışanların beslenme, barınma olanakları, doğal çevrenin yaşanabilir olması, iş güvencesinin olması, sendikalaşma hakkı gibi pek çok konu çalışanların sağlığını ve güvenliğini doğrudan etkilemektedir. Burada “iş sağlığı” dendiğinde mavi ve beyaz yakalı, kadrolu – taşeron, […]


Afet ve Acil Durumlara Hazırlık Türkiye sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla yüz yüze kalan bir ülkedir. Bu nedenle afet ve acil durumlara hazırlık sadece devletin yapması gereken bir eylem değil aynı zamanda toplumu oluşturan bireylerin, işletme ve kurumların yapması gereken çalışmalardır. Bu hazırlık çalışması ülkemiz, toplumumuz ve birey […]


İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) iş sağlığını bütün mesleklerde çalışanların, “bedensel, ruhsal, sosyal iyilik hâllerinin korunması, geliştirilmesi, en üst düzeyde sürdürülmesi İşin insana, işçinin kendi işine uyumunun sağlanması.” olarak tanımlanmıştır. İş sağlığının amaçları şu şekilde sıralanmaktadır: Koruma (Sağlıklı durumu sürdürme, geliştirme) Esenlendirme (Sağlık sorunlarının erken tanı […]