İSG Makaleleri


  İşyerinde Otuz veya Daha Fazla İşçi Çalıştırılması İş Kanunu’nun 18. maddesinde yer alan düzenlemeye göre, otuz veya daha fazla işçi çalıştırılan iş yerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, iş  yerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Bu sayının […]


İş Sözleşmelerinin Feshedilmesi İş sözleşmeleri, işçi veya işveren tarafından tek taraflı bir irade beyanıyla her zaman sonlandırılabilmektedir. Sona erme, fesih beyanının karşı tarafa tebliğinden sonra geçerlilik kazanmaktadır. Feshin geçerliliğinde, karşı tarafın kabulü  şart değildir. Önemli olan, fesih beyanını içeren tebligatın diğer tarafa yapılması, açık ve belirgin olmasıdır. İş  güvencesi kapsamına giren veya kapsam dışında kalan işçilerin […]


Genel Olarak İş Güvencesi “İş  güvencesi” kavramı temelde, geçimini emeği ile sağlayan bağımlı çalışanların, haklı bir neden olmaksızın işveren tarafından hizmet ilişkilerine son verilmesi durumunda söz konusu olan, işverenin fesih işlemini sınırlayan veya engelleyen, iş ilişkisini hukuki zemine çeken, böylece iş sözleşmesinin işçi açısından dayanıksız niteliğini bertaraf eden ve hizmet ilişkisine süreklilik kazandıran ve koruyucu yönü ağır basan normatif […]


İş Sözleşmesinin Askıya Alınmasının Koşulları İşçinin iş  görme yükümlülüğünü geçici bir süre ile dahi olsa yerine getirmesini engelleyen iş  kazası, askerlik (Muvazzaf değil), hastalık, analık, grev, lokavt ile işçinin ücretli veya ücretsiz izin kullanması, gözaltına alınması veya tutuklanması durumlarında devamsızlığının 17. maddedeki bildirim sürelerini aşması veya işçi ve işletme için zorlayıcı nedenler bulunması gibi durumlarda, iş  […]


İşverenin Ücret Ödeme Borcu ve Ücret Çeşitleri İşçinin genellikle tek geçim vasıtası olan ücret, işverenin işçiye karşı borçları içerisinde en önemli yeri işgal eder. Ücretin geçim vasıtası mahiyetinde bulunması, ücret ödeme borcunu, herhangi bir borç olmaktan çıkarmış, ona sosyal bir karakter de yüklemiştir. Ücret, her  şeyden önce iktisadi bir kavramdır.  İktisat bilimi, ücreti çeşitli yönleriyle […]


İş Hukukunda İşverenin Borçları İşverenin borçları arasında en önemlisini, kuşkusuz ücret ödeme borcu teşkil etmektedir. Anayasanın 55. maddesine göre, “Ücret emeğin karşılığıdır.” Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır. Asgari ücret, bu tedbirlerden biridir. Asgari ücretin tespitinde, çalışanların geçim  şartları ile ülkenin ekonomik […]


İşçinin Borçları İşçinin en temel borcu, iş görme borcudur. Bu borcun yanında işverene karşı bazı temel yan borçları da bulunmaktadır. İşçinin işi şahsen ifa (yerine getirme) borcu TBK’nın 395. maddesi işçiye, işi bizzat kendisinin yapması borcunu yüklemiştir. Benzer  şekilde, bu kanunun 440. maddesine göre de hizmet sözleşmesi işçinin ölümü itibarıyla son bulur. Bu bakımdan işçi, işin ifasında, […]


İş Kanununun Amacının Düzenlenmesi İş Kanunu’nun amaç ve kapsamını düzenleyen 1. maddesinde, “Bu kanunun amacı, işverenler ile bir iş  sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir. Bu kanun, 4. maddedeki istisnalar dışında kalan bütün iş  yerlerine, bu iş  yerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine faaliyet konusuna bakılmaksızın uygulanır.” […]


İş Yeri İş  Kanunu’nun 2. maddesinin 1 ve 3. fıkralarında iş  yeri kavramı tanımlanmıştır. Buna göre; ” İşveren tarafından mal ve hizmet üretmek maksadıyla maddi olan ve olmayan unsurlar ile işçinin birlikte örgütlendiği birime iş yeri denir. İşverenin iş yerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler ile dinlenme, çocuk emzirme, […]


İş Hukukunda Yaptırım İşçi – işveren ilişkilerini adalete uygun bir biçimde düzenlemek, işçileri korumak ve çalışma barışını sağlamak adına devlet, bir takım kurallar getirmiştir. Bu kurallara uyulmaması halinde birtakım yaptırımlar söz konusu olacaktır. Hukuki Yaptırımlar Bu yaptırımlar, hem işveren ve hem de işçi açısından söz konusu olmaktadır. İşverenlere uygulanan hukuki yaptırımlar; genellikle işçilere verilen zararlar […]