İş yerlerinde, özellikle büyük endüstriyel tesislerde, çalışanların sağlığını tehdit edebilecek çok sayıda çevresel tehlike mevcuttur. Böyle yerlerde çalışma ortamını çok daha iyi ve etkin olarak takip etmek ve tehlikeleri riske dönüşmeden hızla etkisiz kılmak için sürekli olarak ölçümler yapmak metot ve stratejiler geliştirmek gerekir. Bunu temin etmek için de alt yapı olanakları (ölçme ve analiz cihazları) geliştirilmiş İş Hijyeni Birimleri kurularak buralarda İş Hijyeni Uzmanları görevlendirilmelidir.

İş Hijyeni Biriminin görevleri

Büyük endüstriyel tesislerde kurulacak İş Hijyeni Biriminin görevleri aşağıda sıralanmıştır:

 • İş yeri ortamının sağlık ve güvenlik açısından taşıdığı riskler konusunda araştırmalar yapmak, çeşitli kimyasalların maruziyet ölçümlerinin yapılmasını sağlamak, bunun için metot ve stratejiler geliştirmek
 • İş yerlerinde risk teşkil eden tehlikeli maddelerin ve işlemlerin tanımlanması, tehlike ve zararlarının belirlenmesi ve bu tehlikelerin önlenmesi için risk değerlendirmesi yapmak
 • İş yerinde kullanılan tehlikeli mamul, yarı mamul ve ham maddeler hakkında araştırmalar yaparak iş yeri ölçümleri için veri hazırlamak
 • İş yerinde yapılan incelemeler sonucunda tehlikeli ortamların oluşumunun önlenmesi ile ilgili araştırmalar yapmak, uygulama programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak
 • İş yeri ortam havasında bulunan kimyasal faktörlerin ölçüm ve analizinin yapılabilmesi için ulusal/uluslar arası standart ve metotların araştırılması ve bunların uygulamaya geçirilebilmesi için çalışmalar yapılması ve bu metotların geliştirilmesi
 • İş yeri ortamında bulunan kimyasal faktörlerin tespit edilme çeşitliliğinin artırılabilmesi için yeni metot çalışmalarının geliştirilmesi
 • İş yeri ortam havasında bulunan kimyasal faktörlerin ölçümü
 • İş yeri ortam havasından alınan kimyasal etken numunelerinin, laboratuvarda analiz için hazırlanması ve eanaliz cihazları ile analiz edilmesi
 • Laboratuvar kalite sisteminin (ISO 17025) uygulanmasında gerekli olan tüm dokümantasyon, analiz ve her türlü değerlendirme çalışmalarının yapılması
 • Ölçüm ve analiz işlemleri için gerekli cihaz, kimyasal ve sarf malzemelerinin alımlarında teknik bilgi desteğinin sağlanması
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşımının yapılması
 • Birimin çalışma alanındaki mevzuat çalışmalarına katkı vermek

Leave a Reply