Binalarda Temel İSG Tedbirleri

İş yeri kurulması amacıyla yeniden yaptırılacak Binalarda temel İSG Tedbirleri bunlara yapılacak her çeşit ekler ve bunlardaki değişiklikler, İSG Mevzuatı’nda ve o binada yapılacak işin nitelik ve özelliklerine uygun olmalıdır. Önceden inşa edilmiş olan herhangi bir binanın tümünün veya bir kısmının iş yeri olarak kullanılmasında da, bu şartlar aranır.

Binaların Yapısı ve Dayanıklılığında İSG

İş yeri binaları ile bunlara yapılacak her çeşit ek ve değişiklikler, yapılan işin özelliğine uygun nitelik ve yeterli sağlamlıkta inşa edilir. Binaların dayanımına ilişkin değerlendirmelerde Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’ten ve TS 500 Standardı’ndan yararlanılabilir.

Elektrik Tesisatında İSG

Elektrik tesisatı, yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir ve çalışanlar doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karşı korunur.

Binalarda Temel İSG Tedbirleri Acil Çıkış Yolları ve Kapıları Bina ve iş yerlerindeki bütün acil çıkış yolları ve kapılarının;

• Doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanır ve önlerinde ya da arkalarında çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmaz.

•Binalarda Temel İSG Tedbirleri Herhangi bir tehlike durumunda, bütün çalışanların iş yerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmelerini mümkün kılacak şekilde acil çıkış yollarının ve kapılarının tesisi sağlanır. Gerekli durumlarda bu konuyla ilgili planlar hazırlanarak düzenli tatbikatlar yapılır.

• Acil çıkış kapılarının, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olması sağlanır. Bu kapılar dışarıya doğru açılır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmaz.

• Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmaması, acil çıkış kapılarının kilitli veya bağlı olmaması sağlanır.

• Acil çıkış yolları ve kapıları, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde işaretlenir. İşaretlerin uygun yerlere konulması ve kalıcı olması sağlanır.

Yangınla Mücadele

Binaların kanuni düzenlemeler yanında, yangına karşı güvenlik bakımından Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te öngörülen şartlara uygun değil ise yapı ruhsatı verilmez.

Bina Tavan ve Çatılarında Uyulması Gereken İSG

Kuralları İş yerlerinin çatıları; ısı, rüzgâr, yağmur, kar gibi dış etkilerden işçileri tamamen koruyacak surette dayanıklı ve muhafazalı yapılmış olmalıdır. Çatının üzerinin, yazın fazla ısı geçiren sac ve benzeri malzeme ile örtülü olması hâlinde, ayrıca bir tavanın yapılması ve bununla çatı arasında hava akımını sağlayacak menfezlerin bulunması sağlanmalıdır.İş yerlerinin bulunduğu baraka, sayvan, sundurma ve benzeri yerlerin çatılarının ısı geçiren sac ve benzeri malzemeyle örtülmesi halinde çatılar, en az 350 santimetre yükseklikte yapılmış olmalıdır. İş yerlerinde işçilerin daimî olarak çalıştırıldığı yerlerin tavan yüksekliği, en az 3 metre olmalıdır.

Bina Tabanlarında Uyulması Gereken İSG

Kuralları Her iş yerinde, makine, tezgâh, malzeme ve benzeri tesisler, çalışan işçilerin işlerini rahatça yapmalarına engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye sebebiyet vermeyecek şekilde yerleştirilecek ve bunlar, gereği gibi korunacaktır. İş yeri olarak kullanılan binaların döşeme yüzeyine, orada çalışan işçiler için tehlikeli olacak şekilde, makine, tesis, ham, yarı işlenmiş veya tam işlenmiş malzeme bırakılmayacaktır.

İş yerlerinde taban döşeme ve kaplamaları, sağlam, kuru, mümkün olduğu kadar düz, kaymaz ve malzemesi kolayca yıkanıp temizlenmeye elverişli olmalıdır. Yapılan işe göre, tabana fazla su veya sulu şeyler dökülen işyerlerinde, çamur yahut bulaşık su birikintileri olmaması için gerekli tedbirler alınacak ve yer sifonları konulacaktır.

Bina Koridor ve Geçişlerinde Uyulması Gereken İSG

Kuralları İş yerlerindeki koridorlar, işçilerin kolaylıkla gelip geçmesini sağlayacak ve tehlike baş gösterdiğinde iş yerini çabuklukla boşaltmaya yetecek genişlikte olmalı, tabii veya suni ışıkla aydınlatılmış olmalıdır. Makinalar, motorlar ve bunlar tarafından çalıştırılan aletler ve diğer tezgâhlar arasındaki açıklık, işçilerin rahat çalışmalarını sağlamak üzere, en az 80 cm olacaktır.

İş yerindeki geçitlerin genişliği, oradan geçecek işçilerin miktarına ve malzeme hareketine uygun olarak ayarlanacak ve bu genişlik 120 santimetreden az olmayacaktır. Geçitlerin tabanı sağlam, arızasız ve kaymaz şekilde yapılmış olmalı, ayrıca geçitler işaretlenmelidir.

Bina Kapı ve Pencerelerinde Gereken İSG

Kuralları İşyerlerindeki kapıların yükseklik ve genişliği, oralarda çalışanların serbestçe girip çıkmalarına elverişli ve dışarıdan gelecek sıcak ve soğuk havadan veya zararlı koku, gaz ve gürültüden işçileri koruyacak şekil ve nitelikte yapılmış olmalıdır. Boşluğa açılan kapı ve diğer menfezlerin uygun koruyucuları veya korkulukları bulunmalıdır.

Bina Korkuluklarında Uyulması Gereken İSG

Kuralları İş yerlerinde kullanılacak korkuluklar; Binalarda Temel İSG Tedbirleri sağlam bir şekilde ahşap boru veya metal profilli malzemeden yapılmalı, yüzeyleri pürüzlü ve köşeleri keskin olmamalıdır. Korkulukların, tabandan yüksekliği en az 90 santimetre olmalıdır.Korkuluklar, en çok iki metrede bir dikme konulmak suretiyle tabana veya elverişli diğer bir yere sağlam bir şekilde tespit edilecek ve üst seviyesi ile taban arasındaki mesafenin yarı hizasına da, ara korkuluk çekilmelidir.

Bina Aydınlatmasında Uyulması Gereken İSG

Kuralları İş yerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. Şu kadar ki, işin konusu veya iş yerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından faydalanılamayan hallerde yahut gece çalışmalarında,Binalarda Temel İSG Tedbirleri suni ışıkla yeterli aydınlatma sağlanmalıdır. Gerek tabii ve gerek suni ışıklar, işçilere yeter derecede ve eşit olarak dağılmayı sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

Efor OSGB istanbul | İş Sağlığı ve Güvenliğiniz Emin Ellerde!…

Leave a Reply