Acil Durum Eğitimi

Acil Durumlar Eğitimi | Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğe göre işveren acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, deprem bilinci, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar. Efor OSGB Uzmanları olarak, her işletmenin yapısına özel olarak; Acil durum planlarının düzenlenmesi ve eğitimlerin verilmesi ve tatbikatları organize etmekteyiz

İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarına göre;

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 kişide 1 çalışanı
 • Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 kişide 1 çalışanı
 • Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 kişide 1 çalışanı;

arama, kurtarma ve tahliye, deprem ve yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, deprem, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir. İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır. Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 11. Maddesine göre İşveren; çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar. Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, deprem, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar. Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve depremle-yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

Mevzuata göre çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, iş güvenliği ile ilgili eğitimler yıl da bir tekrarlanmalıdır. Efor OSGB uzmanları olarak bizlerde sahada yaptığımız gözlemlerde, yıllık tekrarı yapılmayan bilgilerin çalışanlar tarafından unutulduğunu ve uygulanmadığını gözlemlemekteyiz.

Yangın Eğitimi

 • Yangın Nedir? Yanmanın Çeşitleri, Yangının Çıkış Sebepleri, Oluşum Safhaları
 • Bina Yangın Ekipleri ve Görevleri
 • Yangın Söndürme Maddeleri ve Cihazlarının Çeşitleri
 • Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanılması, Bakımı, Kontrolü
 • Yangın Anında Hareket Tarzı
 • Yangın İhbar Usulleri ve Sonrası Yapılacaklar
 • Acil Eylem Planları
 • Yangından Korunma Giysileri ve Teçhizatları

Deprem Eğitimi

 • Depremle ilgili tanım ve açıklamalar,
 • Deprem öncesinde alınması gereken tedbirler,
 • Deprem esnasında yapılması gerekenler.
 • Deprem sonrası yapılması gerekenler.
 • Deprem tatbikatı yapılması

Arama-Kurtarma-Tahliye Eğitimi

 • Temel Kavramlar ve Tanımlar
 • Afet ve Acil Durumlar (Yangın, Deprem, Sel, İşyeri Kazaları vb)
 • Temel Afet Bilinci
 • Türkiye’deki Afet Yönetim Sisteminin Gelişimi
 • Arama ve Kurtarma Tahliye Temel Bilgileri
 • Afet ve Acil Durum Planları
 • Arama Kurtarma Tahliye Eğitimi
 • Afetlerde Temel İlk Yardım Bilgisi

Efor OSGB İstanbul, İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinizde güçlü çözüm ortağınızdır. Efor OSGB ile Geleceğe GÜVENLE Bakın!

 

error: Content is protected !!