Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü , Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından alınan bir kararla, meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla, 2003 yılından bu yana 28 Nisanda her yıl farklı bir tema ile kutlanmaktadır. 2018 yılı Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü (SafeDay) ve Dünya Çocuk İşçiliğine Dünya Günü (WDACL), genç işçilerin güvenliğini ve sağlığını geliştirmek ve çocuk işçiliğini sona erdirmek için ortak bir kampanyada bir araya geliyor.

Kampanya, 2030 yılına kadar tüm çalışanlar için güvenli ve güvenli çalışma ortamlarının 8.8 hedefine ulaşmak için eylemi hızlandırmayı hedefliyor ve 2025 yılına kadar her türlü çocuk işçiliğini sona erdiren 8.8 SDG hedefini gerçekleştirmeyi hedefliyor. Bu hedeflerin bir sonraki yararı için elde edilmesi. Küresel işgücünün oluşturulması, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına ve iş güvenliği sağlığı (OSH) önleme kültürünün teşvik edilmesine yönelik uyumlu ve entegre bir yaklaşım gerektirmektedir.

Tehlikeli çocuk işçiliğinde 37 milyon çocuğun yer aldığı 541 milyon genç işçi (15-24 yaş), dünyadaki işgücünün yüzde 15’inden fazlasını oluşturuyor ve ölümcül olmayan mesleklerin yüzde 40’ından daha yüksek bir orana sahip. 25 yaşından büyük yetişkin işçilere göre yaralanmalar.

Fiziksel ve psikolojik gelişim aşamaları, iş deneyiminin eksikliği ve eğitim eksiklikleri, işle ilgili tehlikelerin farkındalığı ve genç işçilerin tehlikeli kabul etmelerine neden olabilecek pazarlık gücünün eksikliği gibi birçok faktör gençlik savunmasızlığını İSG risklerine artırabilir. kötü çalışma koşullarına sahip görevler veya işler.

2018 SafeDay kampanyası, bu zorlukları ele almanın ve genç işçiler için güvenlik ve sağlığın iyileştirilmesinin kritik öneminin altını çizmekte, yalnızca iyi genç istihdamı teşvik etmekle kalmamakta, aynı zamanda bu çabaları tehlikeli ve diğer tüm çocuk işçilikleriyle mücadele etmek için de ilişkilendirmektedir.

Avrupa Birliği’ne katılım sürecimizde, sosyal müktesebatın önemli bir parçası olan iş sağlığı ve güvenliği alanındaki direktiflere uyum sağlanması için önemli çalışmalar yürütülmektedir. İş sağlığı ve güvenliği alanında genel ilkeleri belirleyen 89/391/AT sayılı AB Direktifi ve bu çerçeve direktifin çeşitli alanlardaki uygulama direktiflerinin iç hukuka aktarılması noktasında ülkemizde önemli reformlar gerçekleştirilmiştir. 2012 yılından itibaren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak otuzun üzerinde ikincil düzenleme yürürlüğe girmiştir.

25 Eylül 2015’te kabul edilen Birleşmiş Milletler 2030 Gündem Sürdürülebilir Gelişme Gündemi, yoksulluğu sona erdirmek, gezegeni korumak ve herkes için refah sağlamak için özel hedeflerle küresel bir eylem planını kapsıyor. Kabul edilerek, güvenilir OSH verilerini toplayıp kullanabilme kapasitesi, ülkelerin gündemin 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi ve hedeflerinin bazılarını uygulama ve rapor etme konusundaki taahhütlerini yerine getirmeleri için vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 8, özellikle, “kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin, Herkes için tam ve üretken istihdam ve iyi iş “ve Hedef 8.8” göçmen işçiler, özellikle kadın göçmenler ve istikrarsız istihdam da dahil olmak üzere tüm işçiler için emek haklarının korunması ve güvenli ve emniyetli çalışma ortamlarının geliştirilmesi “üzerine odaklanmaktadır. Hedef 8.8 için, ülkeler “ölümcül ve ölümcül olmayan mesleki yaralanmaların, cinsiyete ve göçmen statüsüne göre sıklık oranları” hakkında rapor vermeleri istenecektir.

Birden fazla ILO OSH sözleşmesi, üye Devletlerin, önleme amacıyla güvenilir OSD verilerini toplayıp kullanacak mekanizmalar oluşturması için onay vermesini de gerektirir. Bu ILO belgeleri, güvenilir İSG verilerinin toplanması ve kullanılması, yeni tehlikelerin ve ortaya çıkan risklerin tespiti, tehlikeli sektörlerin belirlenmesi, önleyici tedbirlerin geliştirilmesi için vazgeçilmezdir, Uluslararası, ulusal ve işletme düzeyinde politikalar, sistemler ve programların uygulanması. İSG verileri öncelikleri belirlemek ve ilerlemeyi ölçmek için temel sağlar.

Neden 28 Nisan Tarihi Dünya İSG Günü Olarak Kutlanıyor?

28 Nisan’daki İş Güvenliği ve Sağlığı için yıllık Dünya Günü, tüm dünyada iş kazalarının ve hastalıklarının önlenmesini teşvik etmektedir. Uluslararası dikkatin sorunun büyüklüğüne ve bir emniyet ve sağlık kültürünün teşvik edilmesinin ve oluşturulmasının, işle ilgili ölümler ve yaralanmaların sayısını azaltmaya nasıl yardımcı olabileceğini amaçlayan bilinçlendirme kampanyasıdır.

ILO, 28 Nisan’da İş Sağlığı ve Güvenliği Dünya Günü’nü kutlamaktadır ve bu sayede tüm dünyada mesleki kazaları ve hastalıkları önlemeye yardımcı olmaktadır. İş güvenliği ve sağlığı alanında ortaya çıkan eğilimlere ve dünya çapında işle ilgili yaralanmalara, hastalıklara ve ölümlere verilen önem konusunda uluslararası ilgi odağı olan bir bilinçlendirme kampanyası.

İş Güvenliği ve Sağlığı Dünya Günü kutlamaları ile ILO, bu alanda ILO üyelerini ve tüm kilit paydaşları içeren küresel önleyici bir güvenlik ve sağlık kültürü oluşturulmasını teşvik etmektedir. Dünyanın birçok yerinde, ulusal makamlar, sendikalar, işveren örgütleri ve güvenlik ve sağlık uygulayıcıları bu tarihi kutlamak için etkinlikler düzenliyor. Bu önemli günü kutlamak için bize katılmaya ve organize faaliyetlerinizi bizimle paylaşmaya davet ediyoruz.

28 Nisan, 1996 yılından bu yana sendikal hareket tarafından dünya çapında düzenlenen Ölü ve Yaralı İşçiler İçin Uluslararası Anma Günüdür. Amacı, bu tarihte dünya çapında seferberlikler ve bilinçlendirme kampanyaları düzenleyerek iş kazaları ve hastalıkları mağdurlarının hatıralarını onurlandırmaktır.

ILO, 2003 yılında, sendikal hareketin talebi üzerine 28 Nisan’daki kampanyaya dahil oldu. Yaralı ve düşmüş işçileri onurlandırırken, anılacak ve kutlanacak bir gün olarak görülen bu yaralanmaların ve ölümlerin engellenip azaltılabileceğini takdir ediyoruz ve kutluyoruz. 2003 yılından bu yana, ILO, 28 Nisan’da İş Güvenliği ve Sağlığı Dünya Günü’nü geleneksel üçlü yapı ve sosyal diyalog güçlerinden yararlanmaktadır.

Ülkemizde her 6 dakikada bir iş kazası olmakta, her 6 saatte de bir işçimiz hayatını kaybetmektedir. Bu evlerinden çıkan ve çocuklarının
geçimlerini sağlamak için çalışmaya giden 4 işçimizin akşamları evlerine dönememeleri anlamına gelmektedir.

28 Nisan, işçi sendikaları, işveren örgütleri ve hükumet temsilcileri arasında mesleki güvenlik ve sağlık konusunda uluslararası farkındalık yaratmak için bir gün olarak görülüyor. ILO, kilit paydaşların paylaşılan sorumluluğunu kabul eder ve işyerinde ölüm, yaralanma ve hastalıkları önleme yükümlülüklerini yerine getirmek için onları koruyucu bir güvenlik ve sağlık kültürünün geliştirilmesine teşvik eder; böylece işçiler, işyerinin sonunda işçilerin evlerine güvenle geri dönmelerine izin verirler.

Efor OSGB olarak, Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine katkı sunan kurum, kuruluş, bireylerin ve tüm çalışanların 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü kutlarız….

Leave a Reply